Elternrat

Elternrat – Hort Bad Muskau 2023/2024

 

Klassenstufe 11a Frau Chemnitz
1b Herr Korte
Klassenstufe 22a Frau Kirschke
2b Frau Hoffmann
Klassenstufe 33a Frau Lauke
3b Frau Noack
Klassenstufe 44a Frau Retschela
4b Frau Chemnitz

 

Elternratsvorsitzende: Frau Noack

Stellvertreter: Frau Chemnitz